Terminy adminstracyjne a koronawirus

24 maja to data odwieszenia terminów w sprawach administracyjnych (procesowe i materialne), w tym dot. odwołań, składania wniosków itd. Jak liczyć terminy, które biegną na nowo?

terminy administracyjne a koronawirus

fot. Edward Lich/pixabay.com

 

Zawieszenie terminów prawa administracyjnego

Przypomnijmy, że tzw. tarcza antykryzysowa 1.0. (ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r., poz.  568) dokonała swoistego „zamrożenia” biegu terminów administracyjnych. Dodany tą ustawą artykuł 15zzr stanowił, że

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Dotyczyło to zarówno terminów procesowych (np. terminu do złożenia odwołania od decyzji organu), jak i terminów materialnych (np. złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonych nieruchomości).

Ustawa ta weszła w życie w dniu 31 marca 2020 r. i od tej daty bezpiecznie liczyć zawieszenie biegu terminów, choć pojawiają się też głosy za tym, aby uznać, że do zawieszenia doszło 14 marca (tj. wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego).

 

Odwieszenie terminów w sprawach administracyjnych

 Zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2, Dz. U. 2020, poz. 875)  dokonano „odmrożenia” terminów administracyjnych, których bieg został zawieszony na podstawie art. 15 zzr tarczy 1.0. Art. 46 pkt 20 tarczy 3.0. ustawy uchyla bowiem ww. art. 15 zzr.

Co przy tym istotne, zgodnie z art. 68 ust. 6 tej ustawy:

  1. Terminy, których bieg nie rozpoczął się z uwagi na stan epidemii, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy 3.0.
  2. Terminy, których biegły przed 31 marca, ale które uległy zawieszeniu na podstawie tarczy 1.0., biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy 3.0.

 

Kiedy terminy administracyjne znowu się rozpoczną?

Tzw. tarcza antykryzysowa 3.0. weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. Oznacza to, że terminy procesowe „odżyją” 24 maja .

Te terminy, których bieg przed wejściem ustawy z dnia 28 marca, czyli przed dniem 31 marca  w ogóle nie rozpoczął się, zaczynają biec od dnia 24 maja 2020 r. I z tym nie powinno być kłopotów w praktyce.

Kłopoty mogą natomiast pojawić się przy liczeniu terminów, które zaczęły biec przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 marca, a ich bieg został zawieszony tamtą ustawą. Otóż te terminy kontynuują od dnia 24 maja swój poprzednio rozpoczęty bieg.

 

PRZYKŁAD

jeżeli przed dniem 31 marca upłynęło 9 dni z terminu  do wniesienia odwołania, na jej wniesienie pozostaje tylko 5 dni, licząc od 24 maja, czyli, że termin do jej wniesienia upłynie z dniem 28 maja. Podobnie jest z innymi terminami prawa administracyjnego.

 

WAŻNE!

Zgodnie z art. 57 § 4. Kodeksu postępowania administracyjnego:

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Czyli jeśli bieg 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania biegł od 24 marca do 30 marca (7 dni), następnie został zawieszony od 31 marca do 23 maja i biegnie na nowo od 24 maja, wówczas ostatnim dniem na jej złożenie będzie 1 czerwca (ponieważ 30 maja to sobota).

 

Odwieszenie terminów sądowych w sprawach cywilnych 

Zachęcamy do lektury wpisu dot. rozpoczęcia biegu sądowych terminów procesowych w sprawach cywilnych na naszym drugim blogu poświęconemu m.in. zasiedzeniu nieruchomości.

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii koronawirus a prawo i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments